Syndyk sprzeda znak towarowy słowny BUDDHA BURGER


REGULAMIN AUKCJI
NA SPRZEDAŻ PRAW MAJĄTKOWYCH
WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI
FOOD QUANTUM SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE


Aukcja zorganizowana jest na podstawie postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 3 września 2023 r. (sygn. akt WA1M/GUp/42/2022).

§ 1
1. Przedmiotem aukcji jest sprzedaż praw majątkowych w postaci znaku towarowego słownego „BUDDHA BURGER”, zgłoszonego do Urzędu Patentowego w dniu 26 grudnia 2018 r., zarejestrowanego pod numerem prawa wyłącznego R.323439, wchodzącego w skład masy upadłości Food Quantum Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie.
2. Cena wywoławcza: 3.690,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych) netto + 23% VAT.
3. Aukcja organizowana jest przez Pawła Głodka - syndyka masy upadłości Food Quantum Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie.
4. Aukcję prowadzi syndyk masy upadłości lub osoba przez niego upoważniona.
5. Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55 lub pod adresem e-mail: biuro@syndycy.com.pl, oraz na stronie: www.syndycy.com.pl

6. Wyklucza się zapłatę ceny nabycia w drodze kompensaty z ewentualnymi należnościami przysługującymi oferentowi wobec upadłego.


§ 2
1. Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 4 października 2023 r., godz. 10:30, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
2. Przed rozpoczęciem aukcji, osoby biorące w niej udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) przelewem na rachunek bankowy:

FOOD QUANTUM Sp. z o.o. w upadłości
ul. Tamka 18 lok. 15, 00-349 Warszawa

Santander Bank Polska S.A.
59 1090 1014 0000 0001 5257 1820

najpóźniej w dniu 3 października 2023 roku, przy czym nie spełnia tego warunku złożenie dyspozycji polecenia zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty wadium na wyżej wymienionym rachunku najpóźniej w dniu 3 października 2022 roku. Wadia wpłacone przez osoby, które nie wygrały licytacji, zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom po przeprowadzeniu aukcji, natomiast wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy wygrywający oferent nie wpłaci wylicytowanej ceny nabycia w sposób i w terminie wskazanym w § 4 pkt 2.
3. Aukcja odbywa się w ten sposób, iż syndyk lub osoba przez niego upoważniona rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej. Uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi kwota postąpienia.
4. Minimalną kwotę postąpienia ustala się na kwotę nie mniejszą niż 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).
5. Syndyk lub osoba przez niego upoważniona wybiera ofertę tego uczestnika aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył – trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem.

§ 3
1. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu aukcji oraz odstąpienia od przeprowadzenia aukcji lub jej unieważnienia bez podania przyczyny.
2. Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec syndyka z tytułu, o którym mowa w § 3 pkt 1.

§ 4
1. Kupujący jest zobowiązany zapłacić całą cenę, przed wystawieniem przez syndyka faktury.
2. Oferent, który wygra aukcję, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2023 r. włącznie), wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości:

FOOD QUANTUM Sp. z o.o. w upadłości
ul. Tamka 18 lok. 15, 00-349 Warszawa

Santander Bank Polska S.A.
59 1090 1014 0000 0001 5257 1820

całą zaoferowaną kwotę, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty na rachunku. W przypadku braku wpłaty ceny nabycia w wyżej wymienionym terminie, umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą.
3. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.

§ 5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.


Informacje kontaktowe
Typ:   Oferuje
Lokalizacja:   Polska
Region:   Mazowieckie
Miasto:   Warszawa
Osoba kontaktowa::   Biuro Syndyka
Telefon:   226394555
Ogłoszenie aktywne przez::   30 dni
Dodane 13, 09, 2023 | Odsłony: 479 | Nr: #77546
Formularz Kontaktowy


 

Podobne ogłoszenia

Skup Toyota Mercedes

Skup Toyota Mercedes

Polska, Małopolskie
SPRZEDAŻ OBRABIAREK CNC SYSTEMÓW POMIAROWYCH CNC ZAMIENNIKI TOCK-AUTOMATYKA

SPRZEDAŻ OBRABIARE...

Polska, Podlaskie
Zestaw do czyszczenia komina na wiertarkę 10m

Zestaw do czyszcze...

Polska, Mazowieckie

PolskieOgloszenia.pl to darmowe ogłoszenia dla społeczności w Polsce, Europie oraz USA. Tablica Ogłoszeń Lokalnych dla wszystkich, którzy chcą kupować, sprzedawać, oferować swoje usługi, czy też poszukują pracy w Polsce oraz Praca za granicą . Znajdziesz tu wielu kupujących i sprzedających z Twojej okolicy. Jeżeli chcesz coś sprzedać to w prosty sposób dodasz bezpłatne ogłoszenia, drobne w wielu kategoriach.